Pravidla soutěže

Úplná pravidla a podmínky soutěže „Láska na talíři”Česká republika

1. Pořadatel a Organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost GoodMills Česko s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 26766698, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 243857 (dále jen „Pořadatel”).

Organizátorem soutěže je reklamní agentura WMC Praha, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, PSČ 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 265 09 954, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7532 (dále jen „Organizátor”).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 11. 3. 2024 do 1. 4. 2024 (dále jako „doba konání soutěže”) prostřednictvím soutěžní microsite na adrese www.babiccinavolba.cz/laskanataliri (dále jen „soutěžní stránka”). Soutěžní nákup je však možné učinit již v termínu od 1. 3. 2024 do 1. 4. 2024 (dále jen „doba možného nákupu”).

3. Účastníci soutěže a podmínky zapojení do soutěže

Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby – spotřebitelé, kteří:

V případě kteréhokoliv soutěžícího mladšího 15 let je Pořadatel oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový soutěžící disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je Pořadatel oprávněn daného soutěžícího ze soutěže vyloučit; případný nárok takového soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.

4. Mechanika soutěže

Principem soutěže je sbírání bodů, tzv. moukátů (dále jen „moukáty”).

Moukáty soutěžící obdrží za každý řádně do soutěže prostřednictvím svého soutěžního účtu zaregistrovaný soutěžní nákup mouky značky Babiččina volba (soutěžního výrobku).

Druhy soutěžních výroků a počet moukátů, které soutěžící obdrží v případě řádné registrace příslušného soutěžního nákupu:

Získané Moukáty může soutěžící směnit pouze v době konání soutěže, tedy v termínu od 11. 3. 2024 do 1. 4. 2024, za stanovenou výhru (každá výhra má konkrétně stanovenou hodnotu moukátů, za níž ji může soutěžící směnit). Moukáty za jednotlivé soutěžní nákupy je možné pro účely směny za výhru sčítat.

5. Účast v soutěži a výběr výherců:

Založením soutěžního účtu na soutěžní stránce se soutěžící zapojuje do soutěže.

Při nahrávání každé účtenky na tento svůj soutěžní účet vyplní soutěžící již jen množství a druh soutěžních výrobků, které jsou na dané účtence uvedeny a uvedenou účtenku řádně nahraje na soutěžní účet. Poté mu budou moukáty přičteny na jeho účet.

Při objednávce konkrétní výhry bude provedena kontrola moukátů. Organizátor upozorňuje soutěžící na skutečnost, že pokud údaje uvedené na účtence nebudou čitelné nebo nebudou souhlasit s údaji uvedenými ve formuláři, nebudou mu tyto moukáty přičteny, přičemž soutěžící na tuto skutečnost nebude upozorněn žádným způsobem.

Do soutěže může každý soutěžící nahrát libovolné množství soutěžních účtenek a nasbírat tak moukáty na požadovanou výhru nebo výhry. Každá soutěžní účtenka, ale může být nahrána pouze jednou. Současně platí, že každý jeden soutěžící může získat (směnit moukáty) nejvýše 1 ks výhry z každého druhu designu/druhu limitované edice (viz čl  6 níže), tedy celkově může jeden soutěžící získat maximálně 5 výher.

Na soutěžní účtence musí být jasně čitelné datum nákupu, jakož i druh, množství a cena mouky (soutěžního výrobku). Účtenky s datem dřívějším než 1. 3. 2024 či po ukončení soutěže nebudou akceptovány. V případě, že je na účtence uvedeno jméno kupujícího, musí být totožné se jménem soutěžícího registrovaným v této soutěži (tedy soutěžící se nemůže účastnit soutěže na základě nákupu soutěžních výrobků realizovaného jinou osobou). Nahraná účtenka musí být fotografií nebo scanem celé originální účtenky a zakoupené mouky značky Babiččina volba (soutěžní výrobky) musí být na účtence vyznačeny, např. zvýrazňovačem. Účtenka musí být ve formátu JPEG nebo PNG, o velikosti max. 4 MB. Soutěžící musí uschovat originál účtenky.

Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od soutěžícího předložení originálu/ověřené kopie účtenky s níž se soutěžící zapojil do soutěže (případně i všech s nimiž se zapojil do soutěže), zejména v případě podezření na nesplnění pravidel akce. Pokud soutěžící nedoloží na výzvu Organizátora ve stanovené lhůtě příslušnou účtenku, ztrácí nárok na výhru. Dbejte proto, prosím, zvýšené pozornosti při uschování účtenek.

6. Výhry a předávání výher:

V průběhu celé doby konání soutěže, tedy v termínu od 11. 3. 2024 do 1. 4. 2024, mohou soutěžící nahrávat účtenky za nákupy soutěžních výrobků na svůj účet a sbírat tak moukáty, potřebné pro výměnu za konkrétní výhry.

Pro výhru 1 talíře o průměru 19 cm limitované edice Babiččina volba v jakémkoliv designu je potřeba získat 6 000 moukátů; pro výhru 1 talíře o průměru 24 cm edice Babiččina volba v unikátním designu je potřeba získat 10 000 moukátů (dále jednotlivě jen „výhra” či společně „výhry”).

Jeden soutěžící může vyhrát (směnit) maximálně 1 kus výhry z jednoho designu, tedy celkem soutěžící může vyhrát v soutěži maximálně 5 kusů výhry (vždy každá jedna z jednoho designu/edice talířů).

Jednotlivé výhry je možné získat do vyčerpání zásob, tj. každý z designů/druhu limitované edice bude k dispozici do rozebrání všech výher zhotovených v tomto designu, nejpozději však do konce doby konání soutěže.

Výhry:

Limitovaná edice talířů Babiččina volba
Talíř dezertní (19 cm) design 1 – muffin (40 ks)
6 000 moukátů
Talíř dezertní (19 cm) design 2 – dort (30 ks)
6 000 moukátů
Talíř dezertní (19 cm) design 3 – koláč (30 ks)
6 000 moukátů
Talíř dezertní (19 cm) design 4 – roláda (40 ks)
6 000 moukátů
Talíř servírovací (24 cm) design 5 – bábovka (40 ks)
10 000 moukátů

Fotografie výher jsou pouze ilustrativní.

Každý soutěžící může své moukáty vyměnit za výhru kdykoliv v průběhu doby konání soutěže. Po vybrání konkrétní výhry bude soutěžícímu odečten daný počet moukátů z jeho účtu. Může ale sbírat dále a vyměňovat moukáty v souladu s pravidly za další výhry.

Nevyčerpané moukáty není možné jakkoliv směnit za jiné plnění či peníze (po skončení doby konání soutěže tzv. propadají).

Výhry budou soutěžícím odesílány po skončení doby konání soutěže, a to do 60 dnů od skončení doby konání soutěže, na zvolenou adresu výdejního místa Zásilkovna, které výherci uvedli při registraci do soutěže. (Zvolená pobočka Zásilkovny je v průběhu soutěže i po uplynutí doby konání soutěže neměnná, tedy nelze ji změnit.) Zároveň upozorníme na nutnost důsledné kontroly e‑mailové adresy a telefonního čísla uvedené v soutěžním účtu, v případě chybných údajů není možné zásilku řádně doručit ani kontaktovat soutěžícího pro změnu stanovených údajů. O odeslání výhry bude výherce informovat společnost Zásilkovna. Výhry nelze směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry než bude Pořadatelem stanovena.

Pořadatel ani Organizátor nezodpovídají za neúspěšné doručení výher z důvodů ležících na straně přepravce zásilek či jiné třetí strany. Pořadatel ani Organizátor rovněž nezodpovídají za poškození výhry v průběhu přepravy; Pořadatel ani Organizátor nejsou povinni vyměňovat poškozené výhry za jiné výhry či jiná náhradní plnění. V případě, že výherce nevyzvedne svou výhru v určený termín ve zvoleném výdejním místě Zásilkovny, pak na tuto výhru ztrácí nárok, a to bez náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži bere na vědomí, že výhry není možno reklamovat, nelze uplatnit práva ze záruky ani z vad.

7. Ochrana osobních údajů:

Účastí v Soutěži bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že společnost GoodMills Česko s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 26766698, je jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, telefonního čísla, e‑mailové adresy, soutěžní účtenky a zvolené adresy pobočky společnosti Zásilkovna, a případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, včetně ověření nároku na výhru, doručování výher a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, tedy po dobu konání soutěže a dvě stě dvaceti (220) dnů od konce doby konání soutěže. Dále je Pořadatel oprávněn osobní údaje zpracovat pro případ uplatněných nároků a případnou kontrolu ze strany orgánů veřejné moci, a to nejdéle po dobu tří let od skončení soutěže. Organizátor je ve vztahu k osobním údajům soutěžících zpracovateli Pořadatele. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě Pořadatele, Organizátora zpracovávat jakožto další příjemci marketingové společnosti pověřené Pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Zpracování osobních údajů pro účely realizace soutěže je podmínkou účasti v soutěži.

Po dobu delší než uvedenou v předešlém odstavci může Pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem Pořadatele, Organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti se soutěží či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti se soutěží.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku proti zpracování osobních údajů soutěžícího na základě oprávněného zájmu, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Při realizaci svých práv či v jiných záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů se mohou soutěžící obracet na Pořadatele písemně dopisem na adresu Pořadatele či e‑mailem na e‑mailovou adresu info@babiccinavolba.cz.

Účastí v soutěži dává soutěžící dále svolení s tím, aby Pořadatel zejména v souvislosti s případnou výhrou bezplatně rozšiřoval jméno (počáteční písmena) a město bydliště výherců, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to po dobu konání soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce doby konání soutěže.

8. Ostatní ustanovení

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Nárok na uplatnění výhry ze soutěže nemůže soutěžící převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výherce není oprávněn požadovat jinou výhru, než mu bude poskytnuta, či její vyplacení v penězích. Vymáhání účasti v soutěži není možné.

Pořadatel ani Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výher.

Tato Pravidla budou po celou dobu konání soutěže dostupná na soutěžní stránce.

Pořadatel neručí za ztrátu informací zasílaných prostřednictvím sítě Internet v průběhu jejich přenášení, tedy zejména za jejich nedoručení/neuložení (pozor například na SPAM poštu).

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, právo změnit deklarované výhry za jiné brandové výhry, či právo soutěž zkrátit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Pořadatel je rovněž za stejných podmínek oprávněn soutěž prodloužit či zvýšit počet výher.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Pořadateli svůj daňový domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, Pořadatel srazí a odvede daň 15 % z výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

V Praze dne 1. 3. 2024

Pro nahrání účtenky a výběr talířů
se přihlaste/registrujte

Zadejte váš e-mail

Zůstaňte s námi

Chcete se dozvědět o moukách Babiččina volba ještě víc?